Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov - Bratislava

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

a ďalšie služby v elektrotechnike a energetike

revízie elektrických zariadení
  elektrické revízie pre firmy a domácnosti
Poskytujeme elektrické revízie: revízie elektrických zariadení, revízie bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia, ale aj dodávky, montáže, údržby a kontroly elektrických zariadení. Poskytujeme komplexné služby v oblasti energetického hospodárstva.

Kontaktujte nás

V prípade Vašich akých koľvek otázok nás prosím kontaktujete na telefónnom čísle:
 
 

Reklama

Revízie elektrických zariadení

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení.

Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti.

Norma STN 33 1500 je základnou normou pre revízie elektrických zariadení a zariadení pre ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny (ďalej len elektrické zariadenia). Táto norma platí pre všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky pod elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriny.

Účelom revízie elektrických zariadení technických je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie spĺňa z hľadiska bezpečnosti príslušné ustanovenia STN.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení technických a bleskozvodov vykonávajú osoby s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlade STN 33 1500 a s Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

Účel revízie elektrických zariadení podľa STN 33 1500

Účelom revízie elektrických zariadení je overovanie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanovením noriem.

Čo rozumieme pod pojmom bezpečnosť elektrického zariadenia?

Podľa prílohy normy je bezpečnosťou elektrického zariadenia jeho schopnosť neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie (za stanovených podmienok prevádzky) elektrickým prúdom alebo napätím alebo javy vyvolané účinkami elektriny. Z toho vyplýva, že sa musí pri revízii overiť i funkcia zariadenia.

Neoveruje sa však jeho prevádzková spoľahlivosť, ako to stanovila predtým platná STN 34 3800, pretože k tomu nemá a nemôže mať revízny technik podmienky. Revízny technik rovnako nemôže overovať a zisťovať rôzne nebezpečenstvá, ku ktorým by mohlo pri prevádzke elektrického zariadenia prísť. Jeho činnosť je obmedzená len na zisťovanie nebezpečenstiev vyvolaných pôsobením elektriny, a to takých, s ktorými počítajú príslušné technické normy.

Revízny technik sa pri svojej práci opiera o bezpečnostné ustanovenia technických noriem. Pokiaľ výnimočne príde na ohrozenie bezpečnosti, ktoré nie je zachytené technickou normou, je rovnako potrebné, aby na neho upozornil a zároveň aby upozornil tiež príslušnú technickú normalizačnú komisiu.

Cena elektrickej revízie

Cena jednotlivých výkonov elektrickej revízie môže byť rôzna. Každá revízia vyžaduje individuálne podmienky, preto nie je možné vytvoriť presnú jednotnú koncovú cenu. Orientačné ceny však môžete nájsť uvedené v našom cenníku elektrických revízií.

Revízie elektrických zariadení delíme na:

 • Prvé (východiskové) – musia byť vykonané po montáži alebo po ukončení celkovej rekonštrukcie elektrického zariadenia. Elektrické zariadenia alebo ich časti, ktoré zo závažných spoločenských, národohospodárskych alebo technologických dôvodov nemôžu byť v priebehu robenia rekonštrukcie bez napätia po celú dobu trvania prácou, je v priebehu týchto prác prevádzkovať bez východiskovej revízie. V týchto prípadoch je nutné na častiach elektrického zariadenia, na ktorých boli práce urobené a ktoré je nutné uviesť do prevádzky, urobiť také opatrenia a kontrolu, aby nebola ohrozená bezpečnosť. O vykonaných opatreniach a kontrolách je nutné vyhotoviť písomný záznam s podpisom povereného pracovníka.
  Po ich ukončení revízny technik vypracuje písomný doklad Správu o prvej (východiskovej) odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia. Tento doklad si musí prevádzkovateľ archivovať počas celej životnosti elektrického zariadenia.
 • Pravidelné (periodické) – musia sa vykonávať na prevádzkovanom elektrickom zariadení v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Po ich ukončení revízny technik vypracuje písomný doklad Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.

  Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom.

  Frekvencia revízií elektrických zariadení je nasledovná:

  • Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení.
   Elektrická inštalácia Roky
   1. Murovaná obytná a kancelárska budova 1 x za 5 rokov
   2. Škola, materská škola, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 1 x za 3 roky
   3. Výšková budova pre obytnú budovu je vyššia ako 50m, iné budovy nad 30m, objekty určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom,...) 1 x za 2 roky
   4. Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1 x za 2 roky
   5. Pojazdný a prenosný prostriedok 1 x za rok
   6. Dočasná elektrická inštalácia 1 x za 0,5 roka

   Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Roky
   1. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 1 x za 2 roky
   2. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 x za 2 roky
   3. Ostaný objekt 1 x za 5 rokov

   Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Roky
   1. Hladina ochrany I a II 1x za 2 roky
   2. hladina ochrany III a IV 1x za 4 roky
   3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 x za 1 rok
  • Lehoty elektrických revízií elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia.
   Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
   AA4 Základné 1 x za 5 rokov
   AA5 Normálne 1 x za 5 rokov
   AA1 až AA3 Studené 1 x za 3 roky
   AA6 Horúce 1 x za 3 roky
   AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80% Vlhké 1 x za 3 roky
   AD3 až AD8 Mokré 1 x za 1 rok
   AF3 So zvýšenou koróznou agresivitou 1 x za 3 roky
   AF4 S extrémnou koróznou agresivitou 1 x za 1 rok
   AE5 a AE6 Prašné s nehorľavým prachom 1 x za 3 roky
 • Mimoriadne

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška stanovuje:

 • Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení.
 • Technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Podľa tejto vyhlášky sa za technické zariadenia považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia, ktoré sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupín:

 • Skupina „A“ – s vysokou mierou ohrozenia.
 • Skupina „B“ – s vyššou mierou ohrozenia.
 • Skupina „C“ – s nižšou mierou ohrozenia.

Technické zariadenia skupiny „A“ a „B“ sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami (§9 ods. 1 a 3 zákona č. 264/1999 Z.z.) do ich uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky.

Rozdelenie elektrických zariadení

 • Elektrické zariadenia technické skupiny A podľa druhu sú:

  • technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,
  • elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,
  • elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.
 • Elektrické zariadenia technické skupiny B sú:

  • Elektrické zariadenia technické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.
 • Elektrické zariadenia technické elektrické skupiny C sú:

  • Elektrické zariadenia technické nezaradené do skupiny A a skupiny B.

Dokumentácia elektrických zariadení

K vyhradenému elektrickému zariadeniu (EZ) a ostatnému elektrickému zariadeniu patrí:

 • Sprievodná technická dokumentácia,
 • Projektová dokumentácia,
 • Prevádzková dokumentácia.
 • Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia

  Spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok v zmysle §13 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.

  Sprievodnú dokumentáciu výrobcu tvoria technické požiadavky a údaje, ktoré treba splniť, aby sa elektrické zariadenie mohlo používať bezpečne a na účel, na ktorý bolo vyrobené. Na elektrickom zariadení môžu byť vyznačené technické požiadavky a údaje.
 • Projektová technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia

  Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej je možné vykonať odborné prehliadky a odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov určené v STN 33 2000-5-51.2007.
 • Prevádzková technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia

  Prevádzkovú dokumentáciu tvorí prevádzkový predpis na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontroly, údržby a obsluhy elektrického zariadenia. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach vyhradeného elektrického zariadenia určených v osobitnom predpise §14 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z a záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach ostatných elektrických zariadení podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu.
Dokumentáciu elektrického zariadenia prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje jej aktualizáciu počas životnosti elektrického zariadenia a na požiadanie ju predkladá orgánom štátneho požiarneho dozoru a kontrolnej skupine obce.

Podklady k vykonávaniu revízií elektrického zariadenia podľa STN 33 1500

 • Podklady k vykonaniu východiskovej revízií sú:

  • dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu,
  • protokol o určení druhu prostredia,
  • písomné doklady o vykonaní východiskovej revízii časti elektrické zariadenia,
  • záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných pred uvedením do prevádzky,
  • doklady stanovené príslušným predpisom.
 • Podklady k vykonaniu pravidelnej revízie sú:

  • dokumentácia elektrického zariadenia zodpovedajúca skutočnému vyhotoveniu,
  • protokol o určení vonkajších vplyvov,
  • zásady pre údržbu elektrického zariadenia, tj. vykonávanie kontrol, revízií, skúšok a meraní,
  • záznamy o vykonaných kontrolách pri prácach vykonaných v zmysle STN 33 1500,
  • doklady z dozorovanej činnosti orgánu štátneho odborného technického dozoru.

Ochrana pred bleskom podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ochrana pred bleskom sa zriaďuje na stavbe a zariadení tam, kde by blesk mohol spôsobiť:

 • ohrozenie života alebo zdravia ľudí,
 • poruchu s rozsiahlymi dôsledkami,
 • výbuch,
 • škodu na kultúrnej, prípadne inej hodnote,
 • prenesenie požiaru zo stavby na stavbu, ktorá podľa písmen a) až d) musí byť chránená pred bleskom,
 • ohrozenie stavby, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo zásahom blesku v dôsledku jej umiestnenia na návrší alebo vyčnievania nad okolie.

Revízie bleskozvodov

Po vykonaní montáže je potrebné urobiť prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku („východiskovú revíziu„) podľa §9 Zákona NR SR č.124/2006 Z.z., STN 33 1500:1990, STN EN 62305-1 až 4:2007 (34 1390), STN 34 1391, STN 33 2000-6:2007 a technických podmienok.

Podklady pre vyhotovenie správy sú:

 • projekt,
 • protokol o odovzdaní zariadenia,
 • protokol o funkčnom vyskúšaní aktívneho zberača testerom alebo meracím prístrojom.

Ďalšie úkony vykonané v rámci východiskovej revízie bleskozvodu:

 • kontrola dodržania projektu – umiestnenie a upevnenie AB, výška nad chránenými časťami,
 • použité vodiče, materiály, podpery, svorky,
 • kontrola bezpečných vzdialeností elektrických zariadení, antén, veľkých kovových hmôt,
 • kontrola prechodových odporov spojov,
 • kontrola odporu uzemnenia uzemňovačov.

Ďalšie odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov (pravidelné revízie bleskozvodov) sa vykonávajú v termínoch stanovených vo Vyhl. MPSVR č.508/2009 Z.z. Revízia sa vykoná aj v prípade dokázaného zásahu bleskom. V rámci pravidelnej revízie sa vykoná:

 • Vizuálna kontrola:
  • či nedošlo k rozšíreniu alebo zmene chránenej budovy, či nie je potrebná inštalácia dodatočných ochranných zariadení,
  • elektrická spojitosť vodičov a mechanických spojov,
  • upevňovacie prvky aktívnej časti, zberných vedení a zvodov,
  • či nedošlo k zoslabeniu niektorých častí v dôsledku korózie alebo mechanického namáhania,
  • či sú dodržané bezpečné vzdialenosti, vykonané pospájania.
 • Meraním sa kontroluje:
  • elektrická spojitosť skrytých vodičov,
  • hodnoty odporu uzemnenia.
 • Meraním alebo testerom sa vykoná funkčné vyskúšanie aktívnej časti bleskozvodu. Každý výrobca alebo autorizovaný dovozca bleskozvodu musí stanoviť spôsob, akým sa preverí, či je aktívna časť funkčná alebo nefunkčná. Pritom môže ísť o meranie konkrétnych parametrov, ktoré majú byť v určitom rozsahu, alebo o skúšku jednoúčelovým testerom, kde sa funkčnosť prejaví rozsvietením signálky, vychýlením ručičky alebo oznamom na displeji.

Intervaly medzi jednotlivými revíziami aktívneho bleskozvodu dané stupňom ochrany

Stupeň Normálny interval Skrátený interval
stupeň 1 2 roky 1 rok
stupeň 2 3 roky 2 roky
stupeň 3 3 roky 2 roky

Podľa STN 34 1391 sú intervaly medzi jednotlivými revíziami aktívneho bleskozvodu dané stupňom ochrany – viď tab. "Intervaly medzi jednotlivými revíziami aktívneho bleskozvodu dané stupňom ochrany". Skrátený interval sa odporúča v prostredí so zvýšenou koróznou agresivitou. Podľa prílohy č. 8 vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Z. z. platia pre prehliadky a skúšky zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny tieto lehoty:

Druh objektu:

 • objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru – dva roky,
 • objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3 – dva roky,
 • ostatné objekty (platí aj pre ochranné priestory, ktoré nehraničia so žiadnym priestorom so stupňom nebezpečenstva výbuchu – päť rokov.

Revíziu aktívneho bleskozvodu vykonáva revízny technik (elektrotechnik-špecialista) s platným osvedčením na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, ktorý by mal byť zaškolený výrobcom alebo dovozcom aktívneho bleskozvodu a mal by mať k dispozícii okrem bežných meracích prístrojov pre revízie aj tester, poprípade prístroj na kontrolu funkčnosti aktívneho zberača bleskozvodu.

Úradná skúška pred uvedením do prevádzky sa vykoná vtedy, ak ochranná sústava s aktívnym bleskozvodom je súčasťou vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A; príslušné zariadenia sú vymenované vyššie. Žiadosť o vykonanie úradnej skúšky podáva subjekt podľa dohodnutých zmluvných vzťahov. Úradnú skúšku vykonajú inšpektori Technickej inšpekcie.

Návrh aktívneho bleskozvodu podľa technických podmienok

 • Výška hrotu aktívneho zberača musí byť minimálne 2 m nad chráneným priestorom.
 • Úroveň chráneného priestoru, od ktorého sa počíta minimálna výška hrotu, je daná výškou vyčnievajúcich častí objektu (antény, komíny atď.) alebo veľkosťou priestoru s nebezpečenstvom výbuchu na objekte. V tomto prípade sa uplatňuje vzdialenosť min. 2 m medzi okrajom zóny 2 výbušnej plynnej atmosféry a priestorom ochrany aktívneho bleskozvodu, daným polomerom ochrany Rp.
 • Aktívny zberač sa spravidla upevňuje na nosnú tyč dĺžky 1 až 6 m. Nosná tyč sa pomocou konzol pripevní na nosnú stenu, krov, popr. konštrukciu. Na plochej streche sa nosná tyč upevní do nosného stojana.
 • Každý zberač aktívneho bleskozvodu musí byť spojený s uzemňovačom minimálne jedným zvodom. Ak je na objekte umiestnených viacej aktívnych zberačov, je potrebné ich prepojiť vodičom takého prierezu, aký je dovolený pre zvody. Vodič prepojenia sa nemá viesť cez stavebnú prekážku vyššiu ako 150 cm.
 • Dva a viacej zvodov pre každý aktívny zberač je potrebné v týchto prípadoch:
  • ak je budova vyššia ako 28 m,
 • Na budovách, ktorých výška presahuje 60 m, je treba:
  • na jeden zberač pripojiť tri zvody s vlastným uzemnením (Rz max. 10 W),
  • zvody prepojiť v strede budovy a na vrchole (streche) budovy,
  • aktívny zberač pripojiť k prepojeniu na vrchole objektu na dvoch miestach,
  • odporúča sa v rohoch strechy budovy osadiť tyčové zberače.
 • Počet krytých zvodov sa odporúča n + 1, kde n je potrebný počet povrchových zvodov podľa STN 34 1391. Skryté zvody sú lepšie chránené pred akýmkoľvek poškodením, avšak ich vizuálna kontrola je nemožná.
 • Pokiaľ sú osobitné ustanovenia uvedené v STN 34 1391 menej prísne ako požiadavky technických podmienok pre konkrétny aktívny bleskozvod, platia technické podmienky.
 • Pokiaľ sú osobitné ustanovenia uvedené v STN 34 1391 menej prísne ako požiadavky technických podmienok pre konkrétny aktívny bleskozvod, platia technické podmienky.
 • Ak projekt rieši aktívny bleskozvod na objekte s elektrickým zariadením skupiny A, t. j. s vyhradeným technickým zariadením, je potrebné pred začiatkom montáže projektovú dokumentáciu osvedčiť Technickou inšpekciou.

Vyhradené elektrické zariadenia skupiny A sú:

 • Zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom väčším ako 3 MW vrátane,
 • zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,
 • prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,
 • zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
 • zariadenia v prostredí s extrémnou koróznou agresivitou,
 • zariadenia v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných
 • elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,
 • zariadenia v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, vrátane zariadení slúžiacich na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, ak sú súčasťou zariadení uvedených vyššie.

Z objektov s aktívnymi bleskozvodmi prichádzajú do úvahy pre schválenie TI napr.:

 • obchodné, spoločenské a zábavné centrá, hypermarkety (zhromažďovacie priestory),
 • polikliniky, nemocnice (zdravotnícke zariadenia),
 • čističky odpadových vôd, čerpacie stanice pohonných hmôt (nebezpečenstvo výbuchu),
 • všetky objekty s inštalovanou transformovňou nad 250 kVA vrátane.

Povinnosti prevádzkovateľa bleskozvodovej sústavy

 • Udržovať sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia (projekty, správy z odborných prehliadok a skúšok, záznamy a protokoly z meraní).
 • Kontrolovať stav zariadenia po búrke, stavebných úpravách a rekonštrukcii objektu.
 • Zabezpečiť výkon revízií bleskozvodov v predpísaných lehotách.
 • V prípade zaregistrovania úderu blesku do bleskozvodu zabezpečiť mimoriadnu odbornú prehliadku a skúšku rozšírenú o vyskúšanie funkčnosti aktívnej časti testerom výrobcu.
 • Minimálne jedenkrát ročne, pred letným búrkovým obdobím, urobiť vizuálnu kontrolu zariadenia zameranú na súvislosť vodičov, dodržanie vzdialeností, nepoškodenosti, ochrany proti korózii.

Revízie elektrických spotrebičov

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle STN 33 1610 podľa ustanovení tejto normy sú vymedzené a definované spotrebiče, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé ustanovenia nasledovne:
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely,
 • elektrické svietidlá,
 • elektrické zariadenia informačnej techniky,
 • elektrické prístroje spotrebnej elektroniky,
 • pohyblivé šnúrové vedenia,
 • elektrické a elektronické meracie prístroje,
 • ostatné el. spotrebiče podobného charakteru ako napríklad:
  • vstavané spotrebiče,
  • domáce spotrebiče,
  • tepelné spotrebiče.

Revízie elektrických spotrebičov podľa používania

Elektrické spotrebiče podľa užívania podľa STN 33 1610:

 • Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.
 • Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, ...).
 • Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.
 • Skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch ( školy, hotely, kluby, ...).
 • Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu:

 • Spotrebiče držané v ruke – prenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania držané v ruke.
 • Prenosné spotrebiče – spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.
 • Neprenosné spotrebiče – spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
 • Pripevnené spotrebiče – spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.
 • Neprenosné spotrebiče – spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
 • Pripevnené spotrebiče – spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.

Lehoty vykonávania elektrických revízií a elektrických kontrol elektrických spotrebičov:

Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné spotrebiče a pripevnené spotrebiče
A Vždy pred vydaním užívateľovi
B pred
použitím
1 x za 3 mesiace pred
použitím
1 x za 3 mesiace pred
použitím
1 x za 6 mesiacov
C pred
použitím
1 x za 6 mesiacov pred
použitím
1 x za 12 mesiacov pred
použitím
podľa STN 331500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa STN 331500
E 1 x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa STN 331500

Revízie elektrického ručného náradia

Za pravidelné a včasné vykonávanie revízie a kontroly elektrického náradia zodpovedá poverený pracovník zamestnávateľa, u ktorého sa evidencia elektrického náradia nachádza. Pri vykonávaní revízií a kontrol elektrického náradia sa postupuje v súlade s normami STN 33 1600, STN 33 1500, STN 34 3100:2001. Poverený pracovník zamestnávateľa je povinný:
 • Vypracovať zoznam elektrického ručného náradia a náradie rozdeliť podľa používania na skupiny A, B, C :
  • skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne),
  • skupina B – s náradím sa pracuje často – krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne),
  • skupina C – s náradím sa pracuje často a dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok).
 • Poveriť všetkých zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti používajú náradie, kontrolou náradia a poučiť ich na túto činnosť v rozsahu STN 33 1600. Kontrola náradia sa vykonáva pred zahájením práce a po ukončení práce.
 • Zabezpečiť vykonávanie revízií elektrického ručného náradia poverenými pracovníkmi – revíznymi technikmi, s elektrotechnickou kvalifikáciou §24 a písomným poverením na vykonávanie tejto činnosti.

  Lehoty pravidelných revízií elektrického náradia sú nasledovné:

  Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
  A I 6 mesiacov
  II a III 12 mesiacov
  B I 3 mesiacov
  II a III 6 mesiacov
  C I 2 mesiacov
  II a III 3 mesiacov
 • Viesť doklady o vykonaní revízií náradia v rozsahu stanovenom STN 33 1600, doklad o vykonaní revízii musí byť uložený u prevádzkovateľa a prístupný orgánom štátneho odborného dozoru.

Revízie náradia môže vykonávať len poverená osoba/zamestnanec s elektrotechnickou kvalifikáciou, revízny technik, ktorý musí mať osvedčenie a oprávnenie a písomné poverenie na vykonávanie tejto činnosti.

Kontroly elektrického ručného náradia môže vykonávať poverená osoba/zamestnanec elektrotechnik.