Legislatíva revízií elektrických zariadení a bleskozvodov| Elreto s.r.o.

Legislatíva revízií elektrických zariadení a bleskozvodov

Zoznam pojmov

Elektrická revízia

legislatíva elektrických revízií

Odborná prehliadka a odborná skúška zahŕňa všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad kompletnej elektrickej inštalácie s normami súboru STN 33 2000 (elektrické inštalácie budov), v súlade s príslušnými požiadavkami harmonizačného dokumentu HD 60364. Elektrická revízia zahŕňa prehliadku, meranie, skúšanie a vyhotovenie správy o vykonanej revízii.

Odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Odborná prehliadka

Odborná prehliadka predstavuje kontrolu elektrickej inštalácie použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie správnosti výberu a zhotovenia elektrickej inštalácie.

Kontrola elektrického zariadenia

Kontrola elektrického zariadenia je činnosť zameraná na preverenie jeho protipožiarnej bezpečnosti osobou s požadovanou odbornou spôsobilosťou a požadovaným oprávnením.

Revízny technik

(§ 24 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax v zmysle prílohy č.11 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. Môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia el. po ukončení výroby.

Elektrotechnik

(§ 21 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a jej odborná spôsobilosť bola overená školou pri záverečných skúškach.

Elektrické ručné náradie

Elektrické ručné náradie je stroj poháňaný elektrickým motorom alebo magneticky, určený na vykonávanie mechanickej práce a konštruovaný tak, že motor s ostatnými časťami stroja vytvára zostavu, ktorá sa môže ľahko prenášať na miesto činnosti a pri práci sa drží v ruke alebo je zavesená. Revízia a kontrola elektrického ručného náradia počas používania sa riadi podľa STN 33 1600.

Elektrické meranie

Meranie je zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú zistiť odbornou prehliadkou, a to vhodnými meracími prístrojmi, ktorými sa určité hodnoty overujú.

Elektrické zariadenie

Elektrické zariadenie je každé zariadenie používané na premenu akejkoľvek energie na elektrickú energiu, prenos elektrickej energie, premenu elektrickej energie na inú energiu, alebo akumuláciu elektrickej energie.

Obsluha elektrického zariadenia

Obsluhu elektrického zariadenia môže vykonávať poučený pracovník.

Bleskozvod

Norma STN 34 1390 charakterizuje bleskozvod ako zariadenie na ochranu objektov pred bleskom. Pod objektom sa rozumie budova, technologické zariadenie, ale aj komín, potrubie alebo vzácny strom.

Aktívny bleskozvod

Nový trend ochrany objektov pred bleskom pri využití najnovších poznatkov vedy a techniky.

Blesk

Blesk je osobitný prípad striedavého prúdu s vysokou frekvenciou a intenzitou niekoľko desiatok kiloampérov a napätia niekoľko megavoltov.

Poučená osoba

(§ 20 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.) je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom.

Samostatný elektrotechnik

(§ 22 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax v zmysle prílohy č.11 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu osvedčenia a môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

(§ 23 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax v zmysle prílohy č.11 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. Môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

Dôležité zákony a odborné weby: