Ochrana osobných údajov | Elreto

Ochrana osobných údajov


Toto Vyhlásenie nadobudlo úcinnost v máji 2018. V spoločnosti ELRETO s.r.o. si uvedomujeme, aké dôležité je chrániť vaše osobné údaje, a našou prvoradou snahou je spracúvať ich zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a to vo všetkých krajinách, v ktorých spoločnosť ELRETO s.r.o. pôsobí.Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje všeobecné zásady spoločnosti ELRETO s.r.o. týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo používame o našich zákazníkoch a iných jednotlivcoch z organizácií našich zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými spoločnosť ELRETO s.r.o. nadviazala alebo zamýšľa nadviazať obchodný vzťah.

Prečo a ako zhromaždujeme vaše osobné údaje


Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať na rozličné účely, ako napríklad:
• Prístup k webovým lokalitám a ich používanie Keď navštívite niektorú z našich webových lokalít, zaznamenáme informácie potrebné na to, aby sme vám mohli umožniť takýto prístup, dokázali zabezpečiť prevádzku webovej lokality a dokázali zabezpečiť súlad s bezpečnostnými a zákonnými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou našej lokality.

• Reagovanie na vaše žiadosti o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky alebo podporu Keď sa na nás obrátite (či už online alebo offline) v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie informácií, vybavenie objednávky produktu alebo služby alebo poskytnutie podpory zaznamenáme si vaše údaje, ktoré potrebujeme, aby sme dokázali vybaviť vašu žiadosť, poskytnúť vám podporu a aby sme vás mohli kontaktovať. Napríklad si zaznamenáme vaše meno a kontaktné údaje, podrobnosti o vašej žiadosti a o spôsobe vybavenia, doručenia a fakturácie vašej objednávky. Takéto informácie uchovávame na administratívne účely, za účelom ochrany našich práv a v súvislosti s našim vzťahom s vami.

Kontaktovanie zamestnancov našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, partnerov a dodávateľov V rámci nášho vzťahu s našimi zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi získavame pracovné kontaktné údaje (ako sú meno, kontaktné údaje do práce, informácie o pracovnej pozícii alebo zaradení zamestnancov, zmluvných dodávateľov, poradcov a autorizovaných používateľov), ktoré používame na rôzne účely, ako napríklad správa zmlúv, plnenie záväzkov, dodávanie produktov a služieb, poskytovanie podpory, fakturácia a správa služieb alebo obchodného vzťahu.

• Informácie o klientoch Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v spojení s vašou požiadavkou, objednávkou, transakciou alebo zmluvou (alebo v rámci ich prípravy), alebo za účelom poskytovania požadovaných služieb (napríklad webových stránok), činíme tak preto, lebo je to nevyhnutné z hľadiska plnenia našich zmluvných povinností.

Keď uvedieme, že vaše osobné údaje používame v súvislosti s marketingovými činnosťami alebo zlepšovaním alebo vývojom našich produktov alebo služieb, v záujme bezpečnosti alebo v záujme plnenia zákonných požiadaviek v iných súvislostiach ako je splnenie zmluvných povinností alebo požiadavky, činíme tak na základe legitímnych záujmov tretej strany alebo s vaším súhlasom. Keď osobné údaje zhromažďujeme a používame v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov, môže to mať vplyv na vaše práva.

Zdieľanie osobných údajov
V istých situáciách môže spoločnosť ELRETO s.r.o. zdieľať vaše osobné údaje s vybranými partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám – alebo spoločnosti, pre ktorú pracujete – produkty alebo služby alebo vybaviť vaše požiadavky, alebo ich môžeme s našimi partnermi zdieľať s vašim povolením. Pri výbere našich dodávateľov a partnerov zohľadňujeme ich procesy manipulácie s údajmi. V niektorých situáciách sa môžu vaše osobné informácie poskytnúť vládnym orgánom v súvislosti so súdnymi konaniami, súdnymi príkazmi alebo právnymi postupmi. Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať v záujme ochrany práv alebo majetku spoločnosti ELRETO s.r.o., našich obchodných partnerov, dodávateľov, zákazníkov alebo iných subjektov, ak máme pádne dôvody domnievať sa, že tieto práva či majetok môžu byť dotknuté.

Bezpečnosť a presnosť informácií
Ochrana vašich osobných informácií a ich presnosť je pre nás kľúčová. Spoločnosť ELRETO s.r.o. implementovala náležité fyzické, administratívne a technické ochranné prostriedky, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné informácie pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením. Ochranu takýchto informácií pred neoprávneným prístupom k nim, ich použitím a vyzradením vyžadujeme aj od našich dodávateľov. Doba uchovávania

Osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je nevyhnutné na naplnenie účelov ich spracúvania, a to vrátane bezpečnosti pri spracúvaní a zabezpečenia súladu so zákonnými a regulačnými požiadavkami (ako sú požiadavky týkajúce sa auditu, účtovania a zákonného uchovávania), riešenia sporov a stanovenie, uplatňovanie a ochranu zákonných práv v krajinách, v ktorých pôsobíme.

Ako nás môžete kontaktovať
V prípade otázok týkajúcich sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktného formulára, alebo priamo na naše kontaktné údaje.

Vaše práva
Môžete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, o ich úpravu alebo opravu. Môžete mať aj ďalšie práva vyplývajúce z miestnych právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov. Napríklad ak spracúvanie vašich osobných údajov podlieha všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov v EÚ (GDPR) a vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe legitímnych záujmov, môžete namietať proti takémuto spracúvaniu z dôvodu vyplývajúceho z konkrétnej situácie. V súlade s nariadením GDPR môžete mať tiež právo požiadať o odstránenie alebo obmedzenie vašich osobných údajov a požiadať o prenos vašich osobných údajov.

Právo na podanie sťažnosti
V prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť:
• Priamo u spoločnosti ELRETO s.r.o. prostredníctvom kontaktného formulára, alebo priamo na naše kontaktné údaje.
• U kompetentného orgánu, ktorý sa venuje ochrane osobných údajov. Názov týchto orgánov a ich kontaktné údaje v Európskej únii nájdete na stránke: http://ec.europa.eu/justice/article- 29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Zmeny v našich vyhláseniach o ochrane osobných údajov Z času na čas môžeme aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ako aj iné špecifické vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď vykonáme zmeny v tomto Vyhlásení, v hornej časti stránky s Vyhlásením o ochrane osobných údajov uvedieme nový dátum.